Geschiedenis

DE KEMPENGALM (De eerste jaren)

Opgericht op 7 november 1944 (Bevrijding van De Weebosch op 19 september 1944)
Opgericht als zangvereniging, vandaar de naam.
Door moeilijkheden met de pastoor (Panken), met name met waarnemer Pater Snoeks van de Abdij Postel, werd aan leden van het parochieel zangkoor de toegang tot het koor verboden.
Toen hebben zij de profane zangvereniging ,,De Kempengalm “opgericht. Meester van de Laar wilde het dirigentschap opnemen, mits er minimaal 20 leden zouden zijn. In korte tijd had men 28 redelijke zangers gevonden.
Het bestuur bestond uit: Dirigent Meester van de Laar, Voorzitter Piet van Vlierberghe, Secretaris / penningmeester Frans de Backer en Frans van der Meijden, Noud Roest en Jan van Mol als bestuursleden.
Men hield repetities in café van Vlierberghe en bracht serenades o.a. bij zilveren en gouden bruiloften en bij andere feestelijke gelegenheden, bijv. bij behouden terugkeer van diensplichtige soldaten uit Nederlands Indië. ,,Mister”van de Laar schreef een ,,Lijflied” voor ,,De Kempengalm”:
,,Ik ben in De Kempen opgevoed, het land der schrale streken….” (Zie bijlage ).
Om wat geld in de kas te krijgen, ging men al gauw toneelspelen. Gemengd spelen mocht niet van de Kerk. Eén van de eerste stukken was ,,Nauke en Piefke”. (In de openlucht, want er was geen zaal en met verklede mannen in vrouwenrollen.)
Al gauw ontstond het plan om een echt openluchtspel te gaan spelen. Piet van Vlierberghe, de regiseur, ging op bezoek bij de schrijver Antoon Coolen in Waalre voor informatie over het stuk
,,Kinderen van ons Volk”. De schrijver gaf advies om , samen met de huishoudster van Coolen, op zondag naar Oisterwijk te fietsen, om daar te gaan kijken naar hetzelfde stuk dat er in het openlucht-theater werd opgevoerd. Ze kregen de toegangsbewijzen voor de eerste rang gratis mee.
Tot verbazing en ook wel plezier van Piet, zag hij daar dat de bisschop zelf op de eerste rij naar ,,gemengd” toneel zat te kijken. Toen was het besluit om gemengd te gaan spelen snel genomen.
Ook kon men via Oisterwijk aan teksboekjes komen.
In het dorp werden talentvolle jonge vrouwen gevraagd om mee te spelen, o.a. To Vermeulen, Miet Henselmans en Ida Maas, en ook ,,niet- zangers”, zoals Gust Hoeks, Kees Box en Sjef Sleddens. Ook Freek Sluiters, de ,,hooghollands”sprekende boerenknecht van Kees Jansen, werd gevraagd. Hij speelde de rol van schoolmeester en van hem was bekend dat hij achter de ploeg op het veld, hardop zijn rol repeteerde. In het bos ,,De Uytvanck” werd een echt natuurtheater gebouwd en op 15, 22 en 29 juli 1945 werd er met veel succes ,,Kinderen van ons Volk” opgevoerd. Groepen uit Waalre kwamen zelfs per bus. Ook werden nog uitvoeringen gegeven in zalen in Reusel, Bladel en Bergeijk.
Totale opbrengst (na aftrek van gemeentelijke belasting): 4500,- gulden. Ook moest achteraf nog omzetbelasting betaald worden.
Men was zo rijk dat men een feestavond organiseerde (kosten F. 362,87) en in augustus 1945 een zweefmolen huurde voor de kermis (F. 70,-) In december 1945 wordt een eigen piano aangeschaft voor de begeleiding van de zang. (Een groot en zwaar meubelstuk voor F. 700,-) Ik kan me niet herinneren dat er veel op de piano is gespeeld.
Van o.a. een deel van het geld werd in 1946 het kapelletje ,,Onze Lieve Vrouw van de Kempen” langs de weg naar Luyksgestel gebouwd, als dank dat De Weebosch goed door de wereldoorlog was ge-komen. (Kosten: Beeld F. 155,50, materiaal F. 425,-, werkloon F. 126,80.)
Meester van de Laar maakte een lied ,,Lieve Vrouwe der Kempen”, dat bij de inwijding werd gezongen.
In 1947 werd Pastoor Verbunt tot Censor benoemd door de deken van Valkenswaard ( Zie bijlage).
In 1947 werd aan ,,de zaal” van Louis Flier een podium gebouwd, met in de kelder 2 kleedkamers.
Het grondwerk werd uitgevoerd door De Kempengalm. Boven het podium stond de tekst ,,Edele
Brabant were di”.

Gespeelde stukken: In 1946 ,, Hof Terhove” en ,,Waar de ster bleef stille staan”. In 1947: ,,Vrome
Leugen” . In het begin werden veel drama’s gespeeld, zoals ,,Vlammende Wieken” van Marie Koenen en ,, Maria Goretti”. Later kwamen kluchten en blijspelen meer in aanmerking, zoals ,,Trouwen of betalen”.
Bij het 50-jarig jubileum van De Kempengalm in 1994 is ,,Kinderen van ons Volk nogmaals opgevoerd, nu in de zaal. Sjef Sleddens speelde toen de rol van zijn vader destijds (de pastoor) en Charles de Backer de rol van zijn vader (de oude Slegers).
In de jaarvergadering van 7 maart 1958 wordt besloten de piano te verkopen. Het grote meubelstuk stond op het podium erg in de weg en bovendien was door het verdwijnen van de zangafdeling dit instrument overbodig geworden. Op 16 juli 1959 werd het voor 80 gulden verkocht aan lid Jac Kwinten, af te leveren aan zijn adres.
Het grote meubel kon niet door de cafédeur van Toon v.d.Putte, dus moest er eerst een groot raam verwijderd worden. Op de wagen van Kees Box werd het zware geval verhuisd door de mannen.
Er werd aangelegd bij café Jan Kox en café Wil Box.We kwamen in de late uurtjes bij de familie Kwinten aan. Ook daar was een probleem, ook die deur was te smal. Maar in een berging achter het huis kon nog een plaatsje gevonden worden. Of Jac ooit op de piano speelde in mij niet bekend.

CENSOR: We lezen in de statuten van destijds:
• Aan een R.K. Toneelvereniging was een censor verbonden.
• Door de Hoogeerwaarde Heer Deken van Valkenswaard wordt de censor benoemd.
• De censor staat buiten de financiële aangelegenheden der Toneelvereniging. Zijn taak is omschreven door Zijne Hoogwaardige Excellentie den Bisschop van ’s Hertogenbosch in de communicanda van 1947 no. 23.
• Volgens deze Bisschoppelijke bepalingen is de taak van den censor de volgende:
1.Aan elke R.K. Toneelvereniging zal een censor worden toegevoegd. Deze zal worden benoemd door Den Hoogeerwaarde Heer Deken.
2.Bij het aannemen van nieuwe leden moet eerst het advies van den censor worden gevraagd. Indien dit advies afwijzend is, zal de candidaat niet als lid kunnen worden aangenomen.
3.Den censor kan een lid ontslaan wegens godsdienstig of zedelijk wangedrag.
4.Zonder voorafgaande goedkeuring van den censor mag geen toneelstuk worden ingestudeerd.
5.Den censor zal aan het bestuur eisen kunnen stellen voor de behoorlijke inrichting der kleedlokalen.
6.Den censor mag niet als regisseur optreden in stukken met gemengde rolbezetting.

De Weebosch, januari 2016.
Charles de Backer Bijlagen: Lied ,,Kempengalm”
,, ,,O.L. Vrouw van de Kempen”
Deel van de eerste statuten: Hoofdstuk ,,Censor”.